Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Kuopion seura ry. yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toimialueena pääpiirtein keskustan ruutukaava-alue rajoittuen pohjoisessa rautatiehen lähialueineen, idässä ja etelässä Kallaveteen lähisaarineen, lännessä Valkeisenlampeen ja siitä Mölymäen sivua Kuopionlahteen.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on työskennellä toimialueensa paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun, maisemanhoidon ja asumisviihtyvyyden kehittämiseksi alueellisen omaileimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta, toimia alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen keskustelukanavana ja yhdyssiteenä, ja pyrkiä yleisesti lisäämään asukkaiden kiinnostusta kotiseutuunsa ja sen perinteisiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille, on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestön, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä ajavien yhteisöjen kanssa, suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa, edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä pyrkii muillakin samantapaisilla keinoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. Seuran jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran hallitus hyväksyy jäseneksi. Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka seuran hallitus hyväksyy kannattajajäseneksi. Kannattajäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kunniajäsenekseen seura voi hallituksen esityksestä kutsua kokouksessaan henkilön, joka on huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä on seuran kokouksessa äänioikeus. Varsinainen jäsen ja kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan seuran jäsenmaksun, jonka syyskokous määrää mainituille jäsenryhmille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta. Jäsenyys katsotaan alkavaksi ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Hallitus pitää seuran jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asian seuran kokouksessa. Seuran hallituksella on oikeus erottaaa varsinainen tai kannattajajäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

4 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tietyn asian valmisteluun toimikunnan, jonka vahvuus määrätään kussakin tapauksessa erikseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun hallituksen jäsenen kanssa.

6 § Tilit

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kokousilmoitus paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, Kutsumistavasta tekee päätöksen seuran syyskokous.

8 § Seuran kokoukset

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Seuran kokouksessa on äänioikeus varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Kevätkokous ja syyskokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus, 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, 7. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on kirjallisesti tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää, 8. kokouksen päättäminen. Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus, 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,, 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 5. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi, 6. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, 7. päätetään jäsenmaksujen suuruus, 8. vahvistetaan hallituksen esitys seuraavan vuoden talousarvioksi, 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka on samalla seuran puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet (4), 10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, 11. päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton kokouksiin, 12. päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 7 §:n mukaisesti, 13. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on kirjallisesti tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää, 14. kokouksen päättäminen.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi. Hyväksytyksi tullakseen ehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaisesti, mitä seuran viimeinen kokous päättää.